ДНЗ №11 ”Берізка”, Ворзель
Київська область, Бучанський район

Нормативні документи

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19#Text - Закон України «Про освіту»

http://osvita.ua/legislation/law/2234/ - Закон України "Про дошкільну освіту"

http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/2402-14 - Закон України "Про охорону дитинства" 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2694-12 - Закон України "Про охорону праці"

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/3745-12 - Закон України "Про пожежну безпеку"

http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/3353-12 - Закон України "Про дорожній рух"

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/3808-12 - Закон України "Про фізичну культуру і спорт" 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80 - Конституція України

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/995_021 - Конвенція про права дитини

https://mon.gov.ua/storage/app/media/rizne/2021/12.01/Pro_novu_redaktsiyu%20Bazovoho%20komponenta%20doshkilnoyi%20osvity.pdf - Базовий компонент дошкільної овіти в Україні (нова редакція)  

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0563-16 - Наказ про затвердження Санітарного регламенту для дошкільних навчальних закладів

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/86-2021-%D0%BF#Text - Постанова про затвердження Положення про заклад дошкільної освіти

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z0523-06 - Наказ про затвердження Інструкції з організації харчування дітей у дошкільних навчальних закладах 

-------------------------------------------------------------------------------------------                                                                                                                     

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішенням сесії 

Бучанської міської ради

№ 148-5-vlll від 24.12.2020 

 

_______________ А.П. Федорук

 

 

                                                                                                         СТАТУТ

                                                                                         КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

                                                                      «ВОРЗЕЛЬСЬКИЙ ЗАКЛАД ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ 

                                                                               КОМБІНОВАНОГО ТИПУ № 11  «БЕРІЗКА» 

                                                                                         БУЧАНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

                                                                                              КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

                                                                                                 (нова редакція)

 

 

 

І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Комунальний  заклад  «Ворзельський заклад дошкільної освіти комбінованого типу № 11 «Берізка» Бучанської міської ради Київської області– заклад дошкільної освіти (далі – Заклад), є комунальною власністю Бучанської  міської  ради, що забезпечує потреби громадян у дошкільній освіті.

1.2. Повне найменування – КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД «ВОРЗЕЛЬСЬКИЙ ЗАКЛАД ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ КОМБІНОВАНОГО ТИПУ №11 «БЕРІЗКА» БУЧАНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ,  скорочене найменування  Ворзельський ЗДО № 11 «БЕРІЗКА».

1.3. Засновником закладу освіти є Бучанська міська рада. Уповноваженим органом засновника з питань освіти є відділ  освіти Бучанської міської ради.

1.4. Заклад є юридичною особою з моменту його державної реєстрації, має гербову печатку, ідентифікаційний номер,  штампи і бланки із своїм найменуванням та іншими  власними реквізитами.

1.5. Юридична  адреса:  

08297, 

вул. Ю.Кондратюка, 19,

селище Ворзель,

Бучанський  район, 

Київська область,

1.6. Заклад дошкільної освіти є неприбутковою бюджетною установою.

 1.7. Заклад має цивільну правоздатність і дієздатність, може бути позивачем і відповідачем, іншим учасником у справі у всіх судах, що діють на Україні відповідно до чинного  законодавства України. Цивільна правоздатність Закладу і право юридичної особи виникає з моменту його створення та державної реєстрації, здійсненої в установленому законодавством порядку, і припиняється з дня внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців запису про його припинення.

1.8. Заклад діє на підставі ліцензії на провадженні освітньої діяльності у сфері дошкільної освіти, виданої у порядку встановленому чинним законодавством України.

1.9. У своїй діяльності Заклад керується Конституцією України, Цивільним кодексом України, Господарським кодексом України, законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про освіту», «Про дошкільну освіту», іншими нормативно-правовими актами України, цим Статутом, рішеннями органів місцевого самоврядування, відповідними актами інших виконавчих органів та державними нормативно-правовими актами.

1.10. Зміни і доповнення до цього Статуту вносяться в порядку, встановленому чинним законодавством України.

II. МЕТА І ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ

2.1. Метою діяльності Закладу є забезпечення реалізації права дитини на здобуття дошкільної освіти, її фізичного, розумового і духовного розвитку, соціальної адаптації та готовності продовжувати освіту.

2.2.  Предметом діяльності Закладу є:  

2.2.1. надання дошкільної освіти дітям дошкільного віку;

2.2.2. забезпечення відповідності рівня дошкільної освіти вимогам Базового компонента дошкільної освіти; 

2.2.3. створення безпечних та нешкідливих умов розвитку, виховання та навчання дітей, режиму роботи, умов для фізичного розвитку та зміцнення здоров'я відповідно до санітарно-гігієнічних вимог та забезпечення їх дотримання; 

2.2.4. формування у дітей гігієнічних навичок та основ здорового способу життя, норм безпечної поведінки; 

2.2.5. сприяння збереженню та зміцненню здоров'я, розумовому, психічному і фізичному розвитку дітей; 

2.2.6. здійснення соціально-педагогічного патронату, взаємодії з сім'єю; 

2.2.7. поширення серед батьків психолого-педагогічних та фізіологічних знань про дітей дошкільного віку.

ІІІ. ПОРЯДОК КОМПЛЕКТУВАННЯ ТА РЕЖИМ РОБОТИ ЗАКЛАДУ

3.1.   Проектна потужність Закладу  80 місць 

3.2. Спроможність Закладу 100 (максимальна кількість вихованців, яким заклад освіти може забезпечити одночасне здобуття дошкільної освіти).

3.3. Прийом дітей у  Заклад проводиться за бажанням батьків або законних представників дитини, у порядку визначеному чинним законодавством України. 

3.4.   Групи у Закладі комплектуються за віковими  ознаками.

3.5 У Закладі створюються групи загального розвитку, інклюзивні, спеціальні,  короткотривалого перебування, тощо.

3.6. Наповнюваність груп у Закладі здійснюється згідно вимог чинного законодавства України.

3.7. Режим роботи Закладу, тривалість перебування в ньому дітей встановлюються у порядку, визначеному чинним законодавством України. 

3.8. За бажанням батьків або законних представників дитини, у Закладі може встановлюватися гнучкий режим роботи, який передбачає організацію різнотривалого перебування дітей, а також чергові групи у вихідні, неробочі та святкові дні. 

3.9. За дитиною зберігається місце у Закладі в разі її хвороби, карантину, санаторного лікування, на час відпустки батьків або законних представників дитини, а також у літній оздоровчий період (75 днів).

3.10. Відрахування дітей із Закладу може здійснюватись: за бажанням батьків, або законних представників дитини; на підставі медичного висновку про стан здоров'я дитини, що виключає можливість її подальшого перебування в закладі дошкільної освіти цього типу; у разі невнесення без поважних причин батьками або законними представниками дитини, плати за харчування дитини протягом двох місяців.

3.11. Батьки, або законні представники дитини, попереджаються про відрахування   дитини письмово за 10 календарних днів. 

3.12. Заклад може здійснювати соціально – педагогічний патронат сім'ї з метою забезпечення умов для здобуття дошкільної освіти дітьми дошкільного віку, які за медичними чи іншими показниками не можуть відвідувати дошкільний заклад.

Діти, які перебувають під соціально-педагогічним патронатом, беруться на облік у Закладі та зараховуються до контингенту вихованців. 

Режим роботи Закладу

3.13. Заклад працює за п’ятиденним робочим тижнем протягом  1030 год.

Вихідні дні: субота та неділя, а також святкові дні.

      3.14. Щоденний графік роботи Закладу: з 730 до 1800 год.

      3.15. Режим роботи Закладу встановлюється рішенням засновника (власника).

ІV. ОРГАНІЗАЦІЯ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ У ЗАКЛАДІ

4.1. Зміст дошкільної освіти у Закладі визначається Базовим компонентом дошкільної освіти. Виконання вимог Базового компонента дошкільної освіти є обов’язковим для Закладу.

4.2. Дошкільна освіта у межах Базового компонента дошкільної освіти здійснюється за державними програмами та навчально-методичними посібниками, затвердженими Міністерством освіти і науки України у встановленому законодавством порядку.  

4.3. Додаткові освітні послуги, які не визначені Базовим компонентом дошкільної освіти, вводяться лише за згодою батьків або законних представників дитини, за рахунок коштів батьків або законних представників дитини; фізичних та юридичних осіб на основі угоди між батьками або законними представниками дитини, та  Закладом у межах гранично допустимого освітнього навантаження у порядку визначеному законодавством України.

4.4. Навчальний рік у Закладі починається 1 вересня і закінчується 31 травня наступного року. 

З 1 червня до 31 серпня (оздоровчий період) у Закладі проводиться оздоровлення дітей.

 4.5. Заклад здійснює свою діяльність відповідно до річного плану, який складається на навчальний рік та оздоровчий період, схвалюється педагогічною радою, затверджується його керівником (директором) та погоджується  іншими органами  у випадках, передбачених  чинним законодавством України.

4.6. У Закладі  визначена українська мова навчання і виховання дітей.

4.7. В основу освітнього процесу Закладу покладені принципи гуманістичної, особистісно-орієнтованої освіти.

Процедура моніторингу досягнень, результатів навчання (набуття компетентностей) дітьми, передбачених Базовим компонентом дошкільної освіти, визначається освітньою програмою Закладу.

4.8. Освітня програма Закладу це - єдиний комплекс освітніх компонентів, спланованих і організованих для досягнення вихованцями результатів навчання (набуття компетентностей), визначених Базовим компонентом дошкільної освіти.

4.9. Освітня програма схвалюється педагогічною радою Закладу та затверджується його керівником.

V. УЧАСНИКИ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ У ЗАКЛАДІ

5.1. Учасниками освітнього процесу у Закладі є:

5.1.1. діти дошкільного віку; 

5.1.2. директор, педагогічні та інші спеціалісти; 

5.1.3. фізичні особи, які надають освітні послуги у сфері дошкільної освіти за наявності  ліцензії;

5.1.4. батьки або законні представники дитини.  

5.2. Права, обов’язки та відповідальність учасників освітнього процесу визначаються законами України “Про освіту”, “Про дошкільну освіту” та іншими нормативно-правовими актами чинного законодавства України.

5.3. Дитина має гарантоване державою право на: 

5.3.1. безоплатну дошкільну освіту у Закладі; 

5.3.2. безпечні та нешкідливі для здоров'я умови утримання, розвитку, виховання і навчання; 

5.3.3. захист від будь-якої інформації, пропаганди та агітації, що завдає шкоди її здоров'ю, моральному та духовному розвитку; 

5.3.4. безоплатне медичне обслуговування у Закладі; 

5.3.5. захист від будь-яких форм експлуатації та дій, які шкодять здоров'ю дитини, а також від фізичного та психічного насильства, приниження її гідності; 

5.3.6. здоровий спосіб життя. 

5.4. Педагогічні працівники Закладу  мають право на: 

5.4.1.  захист професійної честі, власної гідності; 

5.4.2. вільний вибір згідно з чинним законодавством форм, методів, засобів роботи з дітьми, навчання, виявлення педагогічної ініціативи; 

5.4.3. індивідуальну педагогічну діяльність; 

5.4.4. участь у громадському самоврядуванні; 

5.4.5. підвищення кваліфікації, перепідготовку, вільний вибір змісту, програм, форм навчання, освітніх закладів, установ та організацій, що здійснюють підвищення кваліфікації і перепідготовку. 

5.5. Педагогічні працівники зобов'язані:

5.5.1. постійно підвищувати професійний рівень, педагогічну майстерність, загальну культуру; 

5.5.2 проходити атестацію (сертифікацію) у порядку визначеному чинним законодавством України

5.5.3. забезпечувати умови для засвоєння дітьми освітніх програм на рівні обов'язкових вимог щодо змісту, рівня та обсягу освіти, сприяти розвитку здібностей дітей;

5.5.4. настановленням і особистим прикладом утверджувати повагу до принципів загальнолюдської моралі: правди, справедливості, відданості, патріотизму, гуманізму, доброти, стриманості, працелюбства, поміркованості, інших доброчинностей; 

5.5.5. виховувати у дітей повагу до батьків, жінки, старших за віком, народних традицій та звичаїв, національних, історичних, культурних цінностей України, дбайливе ставлення до історико-культурного та природного середовища країни; 

5.5.6. додержувати педагогічної етики, моралі, поважати гідність дитини та її батьків; 

5.5.7. забезпечувати емоційний комфорт  та захист дитини від будь-яких форм експлуатації та дій, які шкодять її здоров’ю, а також від фізичного або психічного насильства;

5.5.8. виконувати цей Статут, правила внутрішнього розпорядку, умови трудового договору, законодавства з питань охорони життєдіяльності дітей та охорони праці, вимог санітарного законодавства України та інших нормативно-правових актів, які регулюють діяльність Закладу

 5.6. Працівники приймаються на роботу до Закладу його директором, згідно із чинним законодавством України.

5.7. Права, обов’язки та соціальні гарантії інших працівників Закладу регулюються  трудовим законодавством та правилами внутрішнього розпорядку  Закладу.

5.8. Працівники Закладу несуть відповідальність за життя, фізичне і психічне здоров'я кожної дитини закладу згідно з чинним законодавством України. 

5.9.  Батьки або законні представники дитини, мають право: 

5.9.1. обирати і бути обраними до органів громадського самоврядування Закладу; 

5.9.2. звертатися до відповідних органів управління освітою з питань розвитку, виховання і навчання своїх дітей; 

5.9.3. захищати законні інтереси своїх дітей у відповідних державних органах і суді. 

5.10.  Батьки або законні представники дитини, зобов'язані: 

5.10.1. виховувати у дітей любов до України, повагу до національних, історичних, культурних цінностей Українського народу, дбайливе ставлення до довкілля; 

5.10.2. забезпечувати умови для здобуття дітьми дошкільної освіти; 

5.10.3. постійно дбати про фізичне здоров'я, психічний стан дітей, створювати належні умови для розвитку їх природних задатків, нахилів та здібностей; 

5.10.4. додержувати етики спілкування, моралі, поважати гідність дитини та працівників Закладу; 

5.10.5. виховувати у дитини працелюбність, шанобливе ставлення до старших за віком, державної мови, регіональних мов або мов меншин, і рідної мови, до народних традицій і звичаїв. 

5.11. Батьки або законні представники дитини, несуть відповідальність перед суспільством і державою за розвиток, виховання і навчання дітей, а також збереження їх життя, здоров'я, людської гідності. 

VІ. ОРГАНИ  УПРАВЛІННЯ  І  КОНТРОЛЮ  ЗАКЛАДУ

6.1. Управління Закладом здійснюється відповідним органом управління освітою згідно з їх компетенцією, передбаченою чинним   законодавством України.

6.2. Керівництво Закладом здійснює його директор. 

Директор Закладу призначається та звільняється з посади у порядку, визначеному чинним законодавством України. 

6.3. Директор Закладу самостійно вирішує питання діяльності Закладу, за винятком питань віднесених законодавством, цим Статутом, рішеннями органу місцевого самоврядування та іншими органами виконавчої влад до компетенції інших органів.

6.4. Директор Закладу:

6.4.1. організує роботу Закладу, несе повну відповідальність за його діяльність;

6.4.2. діє без довіреності від імені Закладу та представляє його інтереси в установах, організаціях, підприємствах, органах, в тому числі судових;

6.4.3. організовує освітній процес;

6.4.4. відповідає за реалізацію Базового компоненту дошкільної освіти;

6.4.5. забезпечує дотримання вимог чинного законодавства з питань охорони життєдіяльності дітей, охорони праці, протипожежного та цивільного захисту, вимог санітарного законодавства та інших нормативно-правових актів у сфері дошкільної освіти;

6.4.6. затверджує план роботи Закладу; 

6.4.7. контролює організацію харчування і медичного обслуговування дітей;

6.4.8. розпоряджається коштами та майном Закладу у відповідності з законодавством, цим Статутом, відповідними актами органів місцевого самоврядування та виконавчих органів;

6.4.9. затверджує посадові та робочі інструкції Закладу, видає накази та контролює їх виконання;

6.4.10. має право укладати правочинні (угоди, договори) з дотриманням правил щодо їх укладання, передбачених цим Статутом, чинним законодавством України. 

6.4.11. повинен виконувати акти органу місцевого самоврядування та територіального органу управління освітою;

6.4.12. звітує про свою роботу у порядку, встановленому чинним законодавством України; 

6.4.13. здійснює інші повноваження, передбачені чинним законодавством України.

6.5. Директор Закладу несе матеріальну відповідальність  у повному розмірі шкоди, заподіяної з його вини відповідно до законодавства.

6.6. Колегіальним постійно діючим органом управління Закладу є педагогічна рада, яка створюється у Закладі за наявності не менше трьох педагогічних працівників.

Робота педагогічної ради проводиться відповідно до потреб Закладу. Кількість засідань педагогічної ради визначається згідно з нормативними актами України.6.7. До складу педагогічної ради Закладу входять директор, педагогічні працівники та інші особи відповідно до законодавства України. До складу педагогічної ради Закладу можуть входити голови батьківських комітетів, фізичні особи, які надають освітні послуги у сфері дошкільної освіти за наявності ліцензії. освіти, батьки дітей, тощо. Особи, запрошені на засідання педагогічної ради, мають право дорадчого голосу.

Головою педагогічної ради Закладу є його директор.

Педагогічна рада обирає зі свого складу секретаря на навчальний рік.

6.8. Педагогічна рада Закладу правомочна вирішувати питання, віднесені до її компетенції, у разі наявності не менше як 2/3 її членів. Рішення педагогічної ради приймається більшістю голосів від присутніх, якщо інше не передбачено чинним законодавством України.

На засідання педагогічної ради можуть бути запрошені представники громадських організацій, педагогічні працівники інших закладів

6.9. Педагогічна рада Закладу: 

6.9.1. оцінює результативність реалізації Базового компоненту дошкільної освіти та якість виконання програм розвитку, набуття дітьми компетентностей; 

6.9.2. розглядає питання удосконалення організації освітнього процесу у Закладі; 

6.9.3. визначає план роботи Закладу та педагогічне навантаження педагогічних працівників; 

6.9.4. затверджує заходи щодо зміцнення здоров'я дітей; 

6.9.5. обговорює питання підвищення кваліфікації педагогічних працівників, розвиток їхньої творчої ініціативи, впровадження у освітній процес досягнень науки і передового педагогічного досвіду; 

6.9.6. аналізує проведення експериментальної та інноваційної діяльності у Закладі; 

6.9.7. визначає шляхи співпраці Закладу з сім'єю; 

6.9.8. розглядає питання морального та матеріального заохочення працівників Закладу; 

6.9.9. заслуховує звіти педагогічних працівників, які проходять атестацію (сертифікацію); 

6.9.10. затверджує план підвищення педагогічної (фахової) майстерності педагогічних працівників; 

6.9.11. розглядає інші питання згідно з чинним законодавством України.

6.10. Трудовий колектив Закладу становлять усі фізичні особи, які працюють у Закладі за різними трудовими відносинами.

Трудовий колектив Закладу затверджує правила внутрішнього розпорядку, розглядає і вирішує відповідно до чинного законодавства України необхідні питання щодо колективного договору, вирішує інші питання, віднесені законодавством до компетенції трудового колективу.

6.11. Органом громадського самоврядування Закладу є Загальні збори (конференція) учасниками яких є: колектив Закладу та батьків або законні представники дитини, громадські та благодійні організації, представники органів місцевого самоврядування та виконавчої влади, інші представники та організації зацікавлені в роботі Закладу;

 Загальні збори скликаються за потребою, але не рідше одного разу на рік;  

 директор Закладу зобов’язаний скликати Загальні збори на вимогу не менше 1/3 учасників;

Загальні збори правомочні, якщо в їх роботі бере участь не менше 2/3 учасників;

Рішення Загальних зборів приймається простою більшістю голосів від присутніх, якщо інше не передбачено чинним законодавством України.

Загальні збори визначають порядок роботи та правомочність конференції. 

6.12. Загальні збори:

6.12.1. обирають раду Закладу у складі членів та голови, чисельністю, яку визначають самостійно, та встановлюють строк її повноважень; 

6.12.2. заслуховують звіти завідувача Закладу з питань статутної діяльності Закладу та дають оцінку його професійно-педагогічної діяльності; 

6.12.3. розглядають питання освітньої діяльності Закладу;

6.12.4. розглядають інші питання, віднесені чинним законодавством  України до їх компетенції.

6.13. У період між Загальними зборами діє рада Закладу, до складу якої обираються пропорційно представники від педагогічного колективу Закладу і батьків або законних представників дитини.

Рада Закладу визначає порядок своєї роботи самостійно. 

Кількість засідань ради Закладу визначається їх доцільністю, але не менше, ніж встановлено нормативними актами України. 

Рада Закладу правомочна вирішувати питання у разі наявності не менше 2/3 членів ради.

Рішення ради Закладу приймається простою більшістю голосів від присутніх, якщо інше не передбачено чинним законодавством України. У разі рівної кількості голосів вирішальним є голос голови ради. 

6.14. Рада Закладу:

6.14.1.  організовує виконання рішень Загальних зборів; 

6.14.2. розглядає питання поліпшення умов для здобуття дошкільної освіти, зміцнення матеріально-технічної бази, поповнення й використання майна Закладу;

6.14.3. вносить пропозиції щодо морального і матеріального заохочення учасників освітнього процесу;

6.14.4. сприяє педагогічній освіті батьків, погоджує зміст і форми роботи з педагогічної освіти батьків;  

6.14.5. організовує громадський контроль за харчуванням і медичним обслуговуванням дітей;

6.14.6. розглядає інші питання, віднесені чинним законодавством України до її компетенції.

6.15. Інтереси трудового колективу Закладу представляє профспілкова організація, а в разі її відсутності – рада Закладу, якщо інше не передбачено чинним законодавством України.

6.16. Виробничі, трудові і соціальні відносини трудового колективу Закладу регулюються  колективним договором з Власником, який укладається в термін та порядку, встановленому чинним  законодавством України.

6.17. Державний контроль за діяльністю Закладу з метою забезпечення реалізації єдиної державної політики в сфері дошкільної освіти здійснюють у порядку, визначеному чинним законодавством України.

6.18. Власник Закладу здійснює контроль за використанням і збереженням майна Закладу  безпосередньо або через уповноваженим ним  орган і має право вилучати у Закладу надлишкове майно, а також майно, що не використовується та майно, що використовується не за призначенням.

VІІ. ОРГАНІЗАЦІЯ ХАРЧУВАННЯ ДІТЕЙ ТА МЕДИЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ

7.1. Заклад забезпечує збалансоване харчування дітей, необхідне для їх розвитку із дотриманням вимог чинного законодавства України. 

7.2. Режим харчування, його фінансування, а також розмір батьківської плати встановлюється засновником (власником) відповідно до режиму перебування дітей у Закладі.

7.3. Відповідальність за організацію харчування дітей у Закладі покладаються на Директора та орган місцевого самоврядування  (власника). 

7.4. Контроль і державний нагляд за якістю харчування у Закладі покладаються на органи державного нагляду та контрою, визначені у встановленому законодавством порядку. 

7.5. Контроль   за   організацією  харчування,  якістю  продуктів харчування та харчової сировини, дотриманням технології приготування страв, дотримання санітарного законодавства покладається  на  медичних  працівників, директора закладу освіти та громадську раду контролю за харчуванням.

7.6. Від плати за харчування дітей звільняються батьки або законні представники дитини, із сімей, які отримують допомогу відповідно до Закону України  «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям», діти-сироти, діти, позбавлених батьківського піклування, діти з інвалідністю та інші категорії дітей у встановленому законодавством порядку.

7.7. Право на пільгові умови сплати за харчування інших соціально незахищених верст населення визначає орган місцевого самоврядування (власник). 

 7.8. Медичне обслуговування дітей Закладу здійснюється на безоплатній основі медичними працівниками, які входять до штату закладу. 

До основних обов’язків медичних працівників Закладу належать:

– моніторинг стану здоров’я, фізичного та нервово-психічного розвитку дітей, надання їм невідкладної домедичної допомоги;

– організація і проведення медичних оглядів, оздоровчих заходів, оцінка їх ефективності;

– здійснення контролю за організацією та якістю харчування,  дотриманням раціонального режиму освітньої діяльності, освітнього навантаження;

–   медичний контроль за дотриманням вимог санітарного законодавства;

–  проведення санітарно-просвітницької роботи серед дітей, батьків або законних представників дитини, та працівників закладу.

7.9. Заклад освіти надає приміщення і забезпечує  належні умови    для    роботи медичного персоналу.

VІІІ. ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ, 

ПОРЯДОК ФОРМУВАННЯ МАЙНА ЗАКЛАДУ

8.1. Заклад здійснює діяльність, передбачену цим Статутом, без мети отримання прибутку.

Фінансово-господарська діяльність Закладу здійснюється відповідно до Господарського, Цивільного та Бюджетного кодексів України,  законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про освіту», «Про дошкільну освіту» та інших нормативно-правових актів України.

8.2. Відносини Закладу з іншими юридичними та фізичними особами в усіх сферах господарської діяльності здійснюються на підставі правочинів (договорів, угод) згідно чинного законодавства України, якщо інше не передбачене законодавством України.

8.3. Взаємовідносини Закладу з органами місцевого самоврядування будуються відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», інших законодавчих актів України, які встановлюють компетенцію цих органів.

Заклад є підпорядкованим, підзвітним та підконтрольним відділу освіти Бучанської міської ради.

Утворення фондів у Закладі проводиться згідно з законодавством.

8.4. Майно Закладу становлять основні фонди, оборотні засоби, кошти, а також інші цінності (включаючи нематеріальні активи), які мають вартісне визначення та відображаються у самостійному балансі Закладу.

8.5. Майно Закладу, яке перебуває на його балансі, є комунальною власністю територіальної громади і закріплюється за Закладом на праві оперативного управління.

8.6. Заклад володіє, користується та розпоряджається закріпленим за ним майном у  межах, встановлених Господарським та Цивільним кодексами України, іншими законами, нормативно-правовими актами України, цим Статутом, рішеннями Бучанської міської ради.

8.7.  Джерелами фінансування Закладу є:

8.7.1. кошти місцевого бюджету;

8.7.2. кошти, одержані згідно чинного законодавства України від здійснення діяльності, передбаченої цим Статутом;

8.7.3. благодійного фонду; 

8.7.4 добровільні пожертвування і цільові внески фізичних і юридичних осіб;

8.7.5.  інші кошти, не заборонені законодавством України.

  8.8. Штатні розписи працівників Закладу затверджуються Директором  відповідно до Типових штатних нормативів закладів дошкільної освіти та погоджуються у випадках, передбачених законодавством України

 8.9. Тарифікація, встановлення посадових окладів (ставок) заробітної платипрацівників Закладу та внесення змін до них здійснюється згідно із чинним законодавством України. 

8.10. Питання щодо поліпшення умов праці, життя і здоров’я, гарантії обов’язкового медичного страхування працівників Закладу та їх сімей, а також інші питання соціального захисту вирішуються відповідно до чинного законодавства України, цього Статуту, колективного договору.

IX. МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО.

9.1. Заклад можу здійснювати міжнародне  співробітництво у системі дошкільної освіти відповідно до Закону України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», інших нормативно-правових актів, а також міжнародних договорів України, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України.

X. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ У СФЕРІ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ

10.1.Працівники Закладу, що винні у порушенні законодавства про дошкільну освіту, несуть відповідальність у порядку, встановленому законами України.

10.2. Невиконання Закладом ліцензійних умов може бути підставою для позбавлення його ліцензії на провадження освітньої діяльності у сфері дошкільної освіти.

ХІ. ЛІКВІДАЦІЯ, РЕОРГАНІЗАЦІЯ ТА  ПЕРЕПРОФІЛЮВАННЯ   ЗАКЛАДУ  ДОШКІЛЬНОЇ  ОСВІТИ

11.1. Рішення   про   ліквідацію,   реорганізацію чи перепрофілювання Закладу приймається засновником закладу відповідно до діючого законодавства України.

11.2. Ліквідація проводиться ліквідаційною комісією, призначеною наказом засновника, а   у   випадках   ліквідації   за   рішенням   господарського   суду – ліквідаційною комісією, призначеною цим  органом.

11.3. 3 моменту призначення ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження з управління справами закладу освіти. Ліквідаційна комісія складає баланс і подає його засновнику.

11.4. У випадку реорганізації права та зобов’язання Закладу переходять до правонаступників визначених у порядку встановленому законодавством України.

11.5. При ліквідації  і реорганізації закладу освіти звільненим працівникам гарантується додержання їх прав та інтересів згідно з трудовим законодавством України.

11.6. Заклад освіти вважається ліквідованим  або реорганізованим з моменту внесення про це запису до Єдиного державного реєстру підприємств, установ та фізичних осіб-підприємців.

————————————————————————————————————————————————————————————————

 

————————————————————————————————————————————————————————————————

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Логін: *

Пароль: *